ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ ಆನ್ MP3

1. ಅಲ್ ಫಾತಿಹ
2. ಅಲ್ ಬಕರ -1
2. ಅಲ್ ಬಕರ -2
3. ಆಲಿ ಇಮ್ ರಾನ್
4. ಅನ್ನಿಸಾ
5. ಅಲ್ ಮಾಇದ
6. ಅಲ್ ಅನ್ಆಮ್
7. ಅಲ್ ಅಹ್ ರಾಫ್
8. ಅಲ್ ಅನ್ ಫಾಲ್
9. ಅತ್ತೌಬ
10. ಯುನುಸ್
11. ಹೂದ್
12. ಯುಸುಫ್
13. ಅರ್ರಅದ್
14. ಇಬ್ರಾಹೀಮ್
15. ಅಲ್ ಹಿಜ್ರ್
16. ಅನ್ನ ಹಲ್
17. ಬನೀ ಇಸ್ ರಾಇಲ್
18. ಅಲ್ ಕಹ್ಫ್
19. ಮರ್ಯಂ
20. ತಾಹಾ
21. ಅಲ್ ಅಂಬಿಯಾ
22. ಅಲ್ ಹಜ್ಜ್
23. ಅಲ್ ಮುಮಿನೂನ್
24. ಅನ್ನೂರ್
25. ಅಲ್ ಫುರ್ಕಾನ್
26. ಅಶ್ಶು ಅರಾ
27. ಅನ್ನ ಮ್ಲ್
28. ಅಲ್ ಕಸಸ್
29. ಅಲ್ ಅನ್ ಕಬೂತ್
30. ಅರ್ರೂಮ್
31. ಲುಕ್ಮಾನ್
32. ಅಸ್ಸ ಜ್ ದ
33. ಅಲ್ ಅಹ್ ಝಾಬ್
34. ಸಬಾ
35.ಅಲ್ ಫಾತಿರ್
36. ಯಾಸೀನ್
37. ಅಸ್ಸಾಫ್ಫಾತ್
38. ಸ್ವಾ ದ್
39. ಅ ಝ್ಜ್ಹ ಮ್ಮರ್
40. ಅಲ್ ಮೂಮಿನ್
41. ಹಾಮೀಮ್ ಅಸ್ಸಜ್ದ
42. ಅಶ್ಶೂರಾ
43. ಅ ಝ್ಜ್ಹುಖ್ ರುಫ್
44. ಅ ದ್ದು ಖಾನ್
45. ಅಲ್ ಜಾಸಿಯ
46. ಅಲ್ ಅಹ್ ಕಾಫ್
47. ಮುಹಮ್ಮದ್
48. ಅಲ್ ಫತಹ್
49. ಅಲ್ ಹುಜುರಾತ್
50. ಕಾಫ್
51. ಅದ್ದಾ ರಿಯಾತ್
52. ಅತ್ತೂರ್
53. ಅನ್ನಜ್ಮ್
54. ಅಲ್ ಕಮರ್
55. ಅರ್ರಹ್ಮಾನ್
56. ಅಲ್ ವಾಕಿಯಾ
57. ಅಲ್ ಹದೀದ್
58. ಅಲ್ ಮುಜಾದಲ
59. ಅಲ್ ಹಶ್ರ್
60. ಅಲ್ ಮುಮ್ತಹಿನ
61. ಅಸ್ಸಫ್ಫ್
62. ಅಲ್ ಜುಮುಅ
63. ಅಲ್ ಮುನಾಫಿಕೂನ್
64. ಅತ್ತಗಾಬುನ್
65. ಅತ್ತಲಾಕ್
66. ಅತ್ತಹರೀಮ್
67. ಅಲ್ ಮುಲ್ಕ್
68. ಅಲ್ ಕಲಮ್
69. ಅಲ್ ಹಾಕ್ಕ
70. ಅಲ್ ಮಅರಿಜ್
71. ನೂಹ್
72. ಅಲ್ ಜಿನ್ನ್
73. ಅಲ್ ಮುಝ್ಜ್ಹಮ್ಮಿಲ್
74. ಅಲ್ ಮುದ್ದಸ್ಸಿರ್
75. ಅಲ್ ಕಿಯಾಮ
76. ಅದ್ದ್ ಹ್ರ್
77. ಅಲ್ ಮುರ್ ಸಲಾತ್
78. ಅನ್ನ ಬಅ
79. ಅನ್ನಾಝಿಅತ್
80. ಅಬಸ
81. ಅತ್ತಕ್ ವೀರ್
82. ಅಲ್ ಇನ್ ಫಿತಾರ್
83. ಅಲ್ ಮುತಫ್ಫಿಫ್ಫೀನ್
84. ಅಲ್ ಇನ್ ಶಿಕಾಕ್
85. ಅಲ್ ಬುರೂಜ್
86. ಅತ್ತಾರಿಕ್
87. ಅಲ್ ಆಲಾ
88. ಅಲ್ ಗಾಶಿಯ
89. ಅಲ್ ಫಜ್ರ್
90. ಅಲ್ ಬಲದ್
91. ಅಶ್ಶಮ್ಸ್
92. ಅಲ್ಲೈಲ್
93. ಅದ್ದುಹಾ
94. ಅಲಮ್ ನಶ್ ರಹ್
95. ಅತ್ತೀನ್
96. ಅಲ್ ಅಲಕ್
97. ಅಲ್ ಕದ್ರ್
98. ಅಲ್ ಬಯ್ಯಿನ
99. ಅಝ್ಜ್ಹಿಲ್ ಝಾಲ್
100. ಅಲ್ ಆದಿಯಾತ್
101. ಅಲ್ ಕಾರಿಅ
102. ಅತ್ತಕಾಸುರ್
103. ಅಲ್ ಅಸ್ರ್
104. ಅಲ್ ಹುಮಝಾ
105. ಅಲ್ ಫೀಲ್
106. ಕುರೈಶ್
107. ಅಲ್ ಮಾಊನ್
108. ಅಲ್ ಕೌಸರ್
109. ಅಲ್ ಕಾಫಿರೂನ್
110. ಅನ್ನಸ್ರ್
111. ಅಲ್ಲಹಬ್
112. ಅಲ್ ಇಖ್ ಲಾಸ್
113. ಅಲ್ ಫಲಕ್
114. ಅನ್ನಾಸ್

  20 Comments

 1. Good idea

 2. I like

 3. Pavithra quran is best app for ever

 4. Pavithra quran

 5. Nice

 6. I want learn and adopt quraan in my life

 7. Good chance to everyone

 8. Nice

 9. Alhamdulillah olleya prayathna keli chinthisuvavarige uthama avaksha

 10. Nice work

 11. Nice work

  I want Kannada Qaeda

 12. Very good effort to communicate to the mass the true meaning of the religion.
  This should be done in other languages as well so that each and every non muslim can understand the religion in its true sense.
  from my side i would like to partner in this noble effort in spreading his message

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *